Материалдарды колдонуу эрежелери

Sputnik.kg вебсайтында (мындан ары - "Сайт") жайгаштырылган, Sputnik ээлик укугуна ээ (© Sputnik белгиси менен коштолгон), текст / сүрөт / видео материалдарды жарым-жартылай же толугу менен колдонууга, аларга шилтеме жасоо жана / же материалдын Сайттагы түз дарегине издөө системалары үчүн ачык гипер-шилтеме жасоо, ошондой эле тийиштүү материалдын авторунун аты-жөнүн көрсөтүү шартында гана уруксат берилет. Материалдарды пайдаланууда анын мазмунун бурмалоочу өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жол берилбейт.
Аталган уруксат Sputnik тарабынан каалаган убакта эч кандай атайын эскертүүсүз бир жактуу өзгөртүлүшү мүмкүн. Уруксаттын жаңыланган редакциясы https://sputnik.kg/docs/terms_of_use.html дарегине жайгаштырылган мезгилден тартып күчүнө кирет.
Жаңылыктар түрмөгү
0