кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Бешинчи бөлүм

II

***

Абдырахман абтабачынын элдин колунда калып, шарт менен тоолуктардын келгенин уккан Кудаяр хан Шер датка баштаган өкүлдөрдүн башын алдырып салат. Муну уккан Абдырахман жинденген бойдон жергиликтүү эл эсин жыя электе, Исхак эсине келе электе ордону көздөй аттанып чыгат. Кудаяр хан аны өзгөчө шаң менен тосуп, аскербашылыкка дайындап, Абдырахман өкүмдардан кийинки даражага жетет.

Эрегиштин күчү кайра бириге албай, күзгө таяп тынып калды.