кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Үчүнчү бөлүм

I

Шылтоо табылса да, табылбаса да кыргыз кыпчактын ичкилик уругун кыргынга, талоонго ала бермей хан ордонун адатына айланды. Кекиртегине чейин канга малынган Кудаяр хан бул жосунунан артка кайта албай калган. 1858-жылы Алымбек датка, молла Алымкул көз көрүнөө Гүлшаага жыйын куруп, жакында Бухарадан келген Кудаяр хандын тун уулу Мала бекти "хан" деп жарыялап жиберишти. Дагы эле баягы улуу тоонун эр азаматтары ордону кирген суудай каптап түштү. Кудаяр түн ичинде кара башын араң куткарып Бухараны беттеп качты.

Мала хан Алымбекке Анжиян, Алымкулга Маргалан вилаеттерин башкартып, негизги маселелерди өзү чечип, чындап келгенде такка мингизген эки бекти өзүнөн оолак тута баштады. Ушул маалда орустун майда кошуундары Үч-Алматыга келип, кысымга ала баштаган эле. 1860-жылдын күзү менен Мала хан орустун алдын тосууга 15 миң кол курап Ташкен беги Канат-шааны жиберет. Кошуунга баш-көз болуп берүүсүн өтүнүп, датка агасынын көңүлүн суранат.