кыскача
толук тексти
карта
А+
А-

Экинчи бөлүм

V

Коконду кайрып алуу ою ордунан чыкпай, кара жанын эптеп арачалап калган Амир Насрулла Алимхандын Самаркандда жан сактап жүргөн уулу Ибрагим бекти тукуруп, так талашууга жөнөтөт. Ага каршы Нүзүп Сыйдалы бекти аттандырат. Колго түшкөн Ибрагим бек Япан деген жерде өлтүрүлөт.

Бул Нүзүп аталык колунан келишинче ордо ишин иретке салып, обу жок чыгымдарды азайтып, ордонун эсебинен жан баккан кишилердин чекесине чыккан чыйкан болуп, душмандары көбөйүп жаткан маал эле. Муну жакшы түшүнгөн Насрулла Алим хандын экинчи уулу Мурад бекти Коконго жөнөтөт. Абал кыйындап Нүзүптүн каршылаштары Мурад бек тарабына жылт коюусу толук мүмкүн болчу. Адегенде эле аталыкка кыпчактын беги Мусулманкул моюн толгой баштайт. Нүзүп жанына Шерали хандын уулу Мала бекти алып кыпчактарга жүрүш жасайт. Бүтүндөй уруунун алдына түшкөнүнө карабай Мусулманкул баштаган кыпчактын кырк бегин туткундап, ордого көзүн тазалоо үчүн алып келет.

Бул маалда Нүзүптүн Шады ынак башында турган каршылаштары Шерали хандын башын айлантып, аталыкка каршы тукуруп, Мусулманкулду жана калган бектерди өлүмдөн алып калышат. Эки жылдан кийин ар кимдин сөзүнө ыктап, ооп отуруп, ордодогулардын, анын ичинен Шады ынак жана Мусулманкулдун кутумунан улам, акыры Шерали Нүзүптүн башын алууга буйрук берет. Окуя Маргаланда болот.